Sborník Regionálního muzea v Mikulově  (ve formátu PDF - Adobe reader)
ročník

Pokyny pro úpravu citací bibliografických údajů

2015


Regiom 2015 – komplet 19 959 kB
Petr Macháček
Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech
1 409 kB
František Trampota
Výsledky menších archeologických výzkumů ve vztahu ke stavební historii Mikulova
635 kB
Miroslav Svoboda – Jiří Synek
Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866
5 676 kB
Miroslav Koudela
Soupis nově objevených tisků z knihovny Hoffmanů z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov
1 587 kB
František John
Mikulovské zvony
1 659 kB
Josef Šuba
Z historie vinařského výstavnictví na Mikulovsku
318 kB
Svatopluk Vrbka
Mikulovská hudební scéna od padesátých let do současnosti
596 kB
Daniel Lyčka
Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Bulhary a Úvaly
1 623 kB
Jaroslav Slezák
Odraz první světové války v rodinné korespondenci
878 kB
Jiří Sekereš
Úly bratří Mrštíků – stručná historie a zpráva o konzervátorském zásahu
708 kB
Čeněk Pavlík
Pozdně renesanční kamnový kachel s alegorií spravedlnosti ve sbírkách mikulovského muzea
649 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2015 v Regionálním muzeu v Mikulově
4 730 kB

2014


Regiom 2014 – komplet 21 808 kB
Petr Macháček
Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku
715 kB
František Foltýn
Památné stromy na území CHKO Pálava
1 016 kB
Jiří Kmet
Přírodní památka Lom Janičův vrch
898 kB
Milada Rigasová
Projekt vegetačních úprav Dolního paloučku pod Olivetskou horou na jihozápadním úpatí Svatého kopečku v Mikulově
1 069 kB
Dobromila Brichtová
K historii loretánského kostela sv. Anny a hrobního kostela Povýšení sv. kříže
v Mikulově
497 kB
Daniel Lyčka
Zaniklé stavby lednického parku
1 439 kB
Svatopluk Vrbka
Mikulovští hudebníci – Alois Gruber
1 308 kB
Ilona Horváthová
Svátek Božího těla pořádaný v Mikulově roku 1585 zaznamenaný Christoffem Erhardtem
352 kB
Arno Pařík
Restaurování hebrejských nápisů ve Staré synagoze v Mikulově
1 447 kB
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea – dětský oděv
479 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 265 kB
Šárka Prokešová
Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi – 4. odborný seminář v Hustopečích
502 kB
Dana Massowová
Židovská kultura v Mikulově v roce 2014
825 kB
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervace sbírkových předmětů na konzervátorském pracovišti v roce 2014
Konzervace předmětů pro výstavu v hrobce – jaro 2014
630 kB
Filip Brichta
Historický hromosvod na zámku v Mikulově
576 kB

2013


Regiom 2013 – komplet 10 342 kB
Petr Macháček
Potápka roháč na Lednických rybnících
327 kB
Jiří Matuška
Brouci (Coleoptera) přírodní památky Kočičí skála
229 kB
František Trampota
Archeologický výzkum Horní synagogy v Mikulově
957 kB
Eduard Tomaštík
Giovanni Battista Alouisi – významný tvůrce italské raně barokní hudby ve službách Dietrichsteinů
398 kB
Dana Massowová
Historie knihtisku v Mikulově
Mikulovské tiskárny v 16.–18. století
1 215 kB
Martin Bohatý – Dobromila Brichtová
Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB
Johannes Pietsch
K pohřebnímu oděvu Václava Viléma Popela z Lobkowicz
289 kB
Milada Rigasová
Obnova zahradních teras barokní zahrady u zámku v Mikulově
1 576 kB
Jiří Sekereš
Konzervační dílny Regionálního muzea v Mikulově v roce 2013
103 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2012 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 582 kB
Anna Uhlířová
100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově
428 kB
Jaroslav Slezák
Němčičský starosta Antonín Benda
287 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 340 kB
Stanislava Vrbková
100 let muzejnictví v Mikulově
322 kB
Miroslav Koudela
RegioM – Bibliografie 1992–2012
181 kB

2012


Regiom 2012 – komplet 10 164 kB
Jan Miklín
Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích
315 kB
Jiří Matuška
Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022
644 kB
Petr Macháček
Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu
314 kB
Dobromila Brichtová
„Altana” zámku v Mikulově – několik zjištění ke stavební historii
804 kB
Miroslav Koudela
Mikulovská hradní kaple v listinách 14. století
323 kB
Jakub Miklín
Zrod Svatého kopečku u Mikulova
814 kB
Ludislava Šuláková
Matice břeclavská a první česká měšťanská škola v Břeclavi
1 435 kB
Daniel Lyčka
Katzelsdorfský zámeček u Valtic
Historie (1817–1957)
1 446 kB
Jaroslav Slezák
Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století
195 kB
Miroslav Lukáš
Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova1
867 kB
Jitka Matuszková
Obec Hlohovec po prohlášení Lednicko-valtického areálu památkou UNESCO
497 kB
Jiří Sekereš – Kateřina Pokorná
Konzervování pohřební výbavy z Dietrichteinské hrobky
321 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2011 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 870 kB
Svatopluk Vrbka
Sto let Muzejního spolku Mikulov
340 kB
Stanislava Vrbková
RegioM – 20 let existence
340 kB

2011


Pavel Dedek – Jiří Matuška
Lesák rumělkový – brouk v hledáčku Evropské unie
625 kB
Jan Juřica
Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček
563 kB
Milada Rigasová
Průvodce expozicí botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
915 kB
Petr Macháček
Husice liščí (Tadorna tadorna)
194 kB
Vojtěch Mrlík – Josef Chobot
Včelojed lesní v Milovickém lese (CHKO Pálava)
243 kB
Jiří Kolařík
Historie a objevování krasových jevů Pavlovských vrchů
2 830 kB
Balázs Komoróczy – Sandra Sázelová
Příspěvek k výskytu bobra evropského ve středním Podyjí
385 kB
Petr Kos – Ivo Baroň – Lukáš Kapitán
Předběžný geoarcheologický průzkum jeskyně ve Vrbici
773 kB
Blanka Vaněčková
Augusta Šebestová – moderní žena 19. století
335 kB
Soňa Nezhodová
Arizace židovského majetku v Hustopečích
788 kB
Šárka Prokešová
ANNO DOMINI 1961 – Zkáza farního kostela sv. Václava v Hustopečích
1 216 kB
Dobromila Brichtová
Dietrichsteinská svatba 22. července 1515
695 kB
Stanislava Vrbková
Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů
3 774 kB
Jiří Sekereš
Analýza omítek kaple Božího hrobu na Svatém kopečku v Mikulově
1 151 kB
Dana Massowová
Ze synagogy do obřadní síně aneb o prezentaci židovské kultury v Mikulově
v sezóně 2011
688 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2010 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 942 kB
Autoři a tiráž 57 kB

2010


Obálka RegioM 2010 1 159 kB
Milan Hluchý – Zdeněk Laštůvka – Zdeněk Pospíšil
Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny
1 029 kB
Petr Macháček
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
327 kB
Miroslav Koudela
Mikulov v roce 1414
210 kB
Martin Rothkegel
Knižní kultura moravských novokřtěnců
Rukopisy a tisky z knižních fondů huterských bratří v evropských knihovnách
1 544 kB
Eduard Červený
O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole
1 062 kB
Tomáš Mikulaštík
Rudolf Gajdoš a Zlín
563 kB
Dobromila Brichtová
Kostel sv. Anny na barokních vedutách Mikulova
1 174 kB
Dana Massowová
Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
409 kB
Milada Rigasová
Novokřtěnci a jejich odkaz v krajině vinařské oblasti na hranici jižní Moravy
a Weinviertlu
1 104 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2009 v Regionálním muzeu v Mikulově
2 041 kB
Jan Kolář – František Trampota
Mezinárodní archeologický seminář
„Theory and method in archeology of the Neolithic (7th–3rd millennium BC)”
v Regionálním muzeu v Mikulově
122 kB
Rub obálky 227 kB
Autoři a tiráž 56 kB

2009


Obálka RegioM 2009 265 kB
Petr Macháček
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně a okolí
222 kB
Josef Chytil
Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně
300 kB
Lenka Hamšíková, Aleš Vorel, Jaroslav Maloň, Jana Korbelová, Lenka Válková a Josef Korbel
Jak početné jsou bobří rodiny?
202 kB
Milada Rigasová
Květinové předzahrádky nejjižnější Moravy a Weinviertlu
1 298 kB
Miroslav Koudela
Weintridtova knihovna
1 177 kB
Vendulka Otavská
Pohřební šat Marie Anny Josefy z Dietrichsteina a jeho konzervování
600 kB
Darja Kocábová, Miroslav Svoboda, Jiří Vrbka
60 let samostatné hudební školy
80 let českého hudebního školství v Mikulově
1 071 kB
Klára Latzková
Jak to bylo s Maryšou čili Premiérová uvedení Maryši v Praze a v Brně
785 kB
Petr Dresler
Pohanské výzkumy slaví padesátku
1 576 kB
Soňa Nezhodová
Benetovo potomstvo: Emma a Bernard – poslední hustopečští Benediktové
560 kB
Dobromila Brichtová
Barokní slavnosti Habsburků ve svědectvích dietrichsteinské sbírky grafiky
632 kB
Martijn Eickhoff
Historie „ukradeného” naleziště Assien Bohmers a vykopávky SS-Ahnenerbe
v Dolních Věstonicích
327 kB
Šárka Seifertová
Rekonstrukce slavnostního kroje na hanáckém Slovácku představená na odborném semináři v Hustopečích
503 kB
Zlatislava Krůzová
Třicet let národopisného souboru Pálava
486 kB
Ludislava Šuláková
Břeclavan
4 313 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 328 kB
Kateřina Pokorná
Konzervace mincí z lokality Mikulov-Brněnská
235 kB
Eduard Červený
Výstava „Dokumenty slávy” k sedmdesátému výročí úmrtí Alfonse M. Muchy
339 kB
Dobromila Brichtová
Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) zpráva o výstavě
243 kB
Milada Rigasová
Muzeum venkova v obci Niedersulz
130 kB
Miroslava Šudomová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou – Tajemství římské mince
219 kB
Autoři a tiráž 51 kB

2008


Obálka RegioM 2008 595 kB
Milada Rigasová
Přírodní bohatství v okolí Mikulova
996 kB
Milada Rigasová
Výskyt včelníku rakouského v ochraném pásmu Přírodní rezervace Zázmoníky
524 kB
Petr Macháček
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) na jižní Moravě
213 kB
Jiří Kmet
Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006
349 kB
Miroslav Koudela
Mikulovský Svatý kopeček a křížová cesta
1 343 kB
Petr Kos
Středověký loch v Kloboukách-Bohumilicích
637 kB
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 2. část
349 kB
Čeněk Pavlík
Ze starých sbírek mikulovského muzea
127 kB
Aleš Navrátil
Po stopách „hledačů pokladů”
135 kB
Jarmila Červená
Piaristé a kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově
1 813 kB
Darja Kocábová
Nebýt jeho, zámek by snad ještě hořel ...
366 kB
Eduard Červený
Dr. Karel Jüttner ve vzpomínkách svých studentů
104 kB
Martin Rothkegel
Nepřátelé-přátelé umění
Obrazoborectví a renesanční sběratelství v mikulovské křtěnecké reformaci (1526-1536)
1 224 kB
Dobromila Brichtová
Matěj Trojan - výstava v mikulovském muzeum
403 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově
1 043 kB
Ivana Svobodová
Muzeum a škola pod zámeckou střechou
217 kB

2007


Petr Macháček
Vliv letnění Nesytu v roce 2007 na jarní průtah ptáků
518 kB
Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek
Výsledky monitoringu biodiverzity denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) vinic a sousedících lesostepních biotopů Chráněné krajinné oblasti Pálava
366 kB
Milada Rigasová
Projekt přírodně krajinářské úpravy Kozího hrádku v Mikulově
545 kB
Milada Rigasová
Přírodní rezervace Šibeničník na jižním okraji Mikulova
517 kB
Jan Vybíral
Lužní lesy v Biosférické rezervaci Dolní morava
581 kB
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václav v proměnách staletí
3 525 kB
Čeněk Pavlík
Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem
1 849 kB
Petr Fiala
Genius sine spiritu
Reflexe josefínské doby v rukopisu Norberta Řehoře Korbera o konci kláštera v Louce
1 053 kB
Pavel Pokorný
Německé obří sudy - 1. část
815 kB
Šárka Seifertová
Nejstarší evangelické zvony na Moravě
311 kB
Petr Kos
Podzemní chodba pod kostelem a farou v Zaječí
687 kB
Petr Kubín
Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v letech 1995-2005
49 kB
Dobromila Brichtová, Jan Ivičič
Obnova barokních kašen mikulovského zámku
809 kB
Horst Wächter
Sala terrena na zámku v Mikulově ve svém hermetické významu
1 189 kB
Svatopluk Vrbka, Eduard Červený
Kroniky města Mikulova
107 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově
965 kB
Milada Rigasová
Projekt záchrany a obnovy komponované krajiny Mikulovska-Falkensteinska
325 kB

2006


Petr Čupa
Biosférická rezervace Dolní Morava
135 kB
Milada Rigasová
Expozice botaniky v zámecké zahradě v Mikulově
166 kB
Miroslav Černý
Kačišdorfský háj
57 kB
Čeněk Pavlík - Ondřej Šedo
Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova (nálezové okolnosti)
796 kB
Dobromila Brichtová
Náchodská kaple loretánského kostela v Mikulově (K dějinám dietrichsteinské hrobky)
92 kB
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (2. část)
308 kB
Pavel Blattný
Nové poznatky k portrétu Markéty Františky Lobkowicz, rozené Dietrichstein
214 kB
Dobromila Brichtová
Markétě Františce, která žila 17 let, 6 měsíců a 12 dní
46 kB
Eva Drozdová
Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové
210 kB
Petra Medříková
Portrét Markéty Františky Dietrichstein-Lobkowicz
78 kB
Vendulka Otavská
Ke konzervování pohřebního roucha Markéty Františky Lobkowiczové
162 kB
Johannes Pietsch
Význam pohřebního oděvu Markéty Františky Lobkowiczové pro výzkum památek oděvního umění
236 kB
Petr Tybitanzl
Poznámky k heraldickému vývodu Václava Popela z Lobkowicz
a jeho manželky Markéty Františky rozené hraběnky z Dietrichsteina na Mikulově
92 kB
Jan Richter
Náhrobky mučedníků na židovském hřbitově v Mikulově
171 kB
Petr Kubín
Nálezy z doby římské z Mušova-Hradiska ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově
77 kB
Alena Káňová
Lidový textil ve sbírce břeclavského muzea - ženský oděv
150 kB
Stanislava Vrbková
Historie dokumentace a prezentace židovské kultury v Mikulově
319 kB
Stanislava Vrbková
Rok 2005 v Regionálním muzeu v Mikulově
207 kB

2005


Petr Macháček
Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004
146 kB
Pavel Pokorný
Nový přírůstek do entomologických sbírek Regionálního muzea v Mikulově
100 kB
Ivana Valíčková
Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR
156 kB
Miroslav Koudela
Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (1. část)
358 kB
Petr Kubín
Některé dosud nepublikované antické nálezy z archeologické sbírky Regionálního muzea v Mikulově
192 kB
Čeněk Pavlík - Michal Vitanovský
Tajemný lev
129 kB
Jaroslav Adam
Ze zápisků rady Karla Brachfelda z panství dietrichsteinského
121 kB
Jan Horák
Frontové události roku 1945 z pohledu obce Boleradic
339 kB
Magda Veselská
Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově
83 kB
Emir Caner
Shrnutí Hubmaierových nejvýznamnějších prací
208 kB
Jan Richter
Max Fleischer
55 kB
Jaroslav Slezák
Němčičští v první světové válce
136 kB
Ladislava Šuláková
Jožka Severin
229 kB
Zlatislava Krůzová - Zdenka Kubíčková
Moravskochorvatská lidová kultura v díle Zdeňky Jelínkové
93 kB
Zdeňka Jelínková
Lidový tanec moravských Chorvatů na Mikulovsku ve vztahu k sousedním oblastem
167 kB
Petr Kubín - Jan Richter
Výstava Klíč k určování pokladů v Regionálním muzeu v Mikulově
35 kB
Evženie Klanicová
Deset let Městského muzea a galerie Břeclav
129 kB

2004


Petr Kubín
Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na Brněnské ulici v Mikulově
1 335 kB
Milan Hluchý, Milan Švestka, Pavel Vítek
Předběžné výsledky monitoringu denních motýlů vinic CHKO Pálava a přilehlých lesostepních biotopů
255 kB
Dobromila Brichtová
Stálá výstava Galerie Dietrichsteinů v Mikulově
233 kB
Jan Richter
Dokumentace židovského hřbitova v Mikulově
823 kB
Milada Rigasová
Význam kardinála Dietrichsteina pro rozvoj rozsáhlých urbanistických úprav krajiny mezi Mikulovem, Valticemi a Lednicí
720 kB
František Janošek
Kolonisté z Vrbice na Žitném ostrově
45 kB
Pavla Hradilová
Konzervace fragmentů obuvi nalezené při antropologickém průzkumu dietrichsteinské hrobky v Mikulově
350 kB
Luboš Antonín
Jan Křtitel Karel Dietrichstein-Proskau-Leslie a svobodné zednářství
350 kB
Dobromila Brichtová
Návštěva císaře Leopolda I. na mikulovském zámku
283 kB
Jan Horák
Alois Mrštík - autor a knihovník
1 173 kB
Stanislava Vrbková
Regionální muzeum v Mikulově a zpráva o jeho činnosti v roce 2004
239 kB
Josef Chytil
Evropská noc pro netopýry
66 kB
Pavel Pokorný
Obří vinný sud v Mikulově a jeho evropští konkurenti
647 kB
Zlatislava Krůzová
Pálava tančí a zpíva už 25 let
253 kB
František Janošek
Jak to bylo, když v roce 1866 přitáhli na Vrbici Prusové
48 kB
Hana Hrabcová
Vztah mezi školou a veřejností v politickém okrese Hustopeče v letech 1918-1938
232 kB
Pavel Pokorný
Záchrana mikulovského obřiho sudu
164 kB
Jiří Vrbka
Významná výročí Základní umělecké školy v Mikulově
73 kB
Hildegonda M. Rijksenová
„Anne Franková - Odkaz pro součastnost” a „Příběh terezínských dětí” - výstavy
v Mikulově
150 kB
Petr Macháček
Zámecký rybník
314 kB
© Regionální muzeum v Mikulově 2008