MUZEUM A ŠKOLA POD ZÁMECKOU STŘECHOU
projektová forma výuky dějepisu
projekt pro žáky 6. třídy ZŠ a I. ročníku víceletých gymnázií

Již od roku 2008 spolupracuje Regionální muzeum v Mikulově se školami zdejšího kraje v rámci projektu zaměřeného na prezentaci regionálních dějin. Úspěšně tak přispívá k utváření vztahu žáků a studentů k místu, v němž vyrůstají a žijí, a spojuje výuku dějin ve škole s kouzlem vlastního objevování a poznávání. Obecná historická fakta jsou jistě to, co by žáci měli znát, ale příběhy jsou tím, co jim umožní si je prožít a zapamatovat.


Nabízíme školám dva příběhy - dva programy

Pro Regionální muzeum v Mikulově se stalo již pravidlem, že se na podzim setkává s žáky-šesťáky z Mikulova a okolí v expozici Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích. Dovolte mi Vás pozvat na již osmé pokračování projektu Muzeum a škola pod zámeckou střechou, s názvem Tajemství Věstonické venuše. Společně s dětmi se budeme zamýšlet a hledat odpovědi na otázky, jak žili tvůrci Věstonické venuše, jak lovili, čím se zdobili a kde bydleli, povíme si, kdo a kde venuši našel a proč si jí tak ceníme.

Součástí dvouhodinového programu je i vlastní výroba hliněné sošky.

Cena za žáka je 55 Kč, doprovod zdarma.

Děti obdrží sešit, který jim zůstane, pohlednici a vyrobí si hliněnou sošku, které Vám po výpalu doručíme. Třída dostane cd s fotografiemi z projektu.

Program je dvouhodinový, časem se Vám přizpůsobím, dle příjezdu a odjezdu autobusů.


Děkuji a těším se naviděnou.

Jana Frantelová
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 22/1, Mikulov 692 10
email - frantelova@rmm.cz
tel. - 777 061 225
www.rmm.cz


Nutná objednávka předem


         

   

Projekt TAJEMSTVÍ ŘÍMSKÉ MINCE, probíhá v expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která je umístěna ve sklepních prostorách na horním nádvoří mikulovského zámku. Je určen studentům 6. ročníků, není podmínkou. Studenti obdrží každý svůj sešit, do kterého budou plnit různé úkoly, od doplňovaček, hledání předmětů, luštění nápisů, poznávání mincí, naslouchání multimediálních tabulí, shlédnutí projekce na plátně...
Celou dobu s nimi bude lektorka a člen historické skupiny Marcomania oděn do plátových nebo kroužkových brnění.
Po 60 minutách se všichni sejdou a proberou společně dosažené výsledky.
Zbylý čas se jim aktivně věnuje náš "říman". Děti poznají, jak se budoucí bojovníci cvičili, naučí se základní povely v latině a ti nejstatečnější se utkají v přímém boji.
Kdo bude chtít, může se na konci převléci a nechat vyfotit v římské zbroji, prohlédnout knihy na dané téma. Společně se s vojákem vyfotí. Sešit dětem zůstane, dostanou i pohlednici římského vojáka.

Cena za projekt na jednoho žáka je 55 kč.
Délka projektu je 120 minut. Počet dětí do 30. Mohou být i dvě třídy za sebou.
Třídě pošlu foto přes úschovnu.
Přikládám fota z expozice.
Na stránkách www.rmm.cz si můžete prohlédnout ve fotogalerii fotky realizovaných projektů v minulých letech.
Pokud budete cokoli potřebovat, prosím, ozvěte se.

         
Kontakt:
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1, 692 15 Mikulov

Kontaktní osoba:
Jana Frantelová
tel.: 519 309 021, 777 061 225
e-mail: frantelova@rmm.cz
http://www.rmm.cz
Vzdělávací programy při mikulovské synagoze

Brněnská pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově nabízí výukové programy realizované v prostorách mikulovské Horní synagogy.
Hlavním záměrem dílen je hravou formou přiblížit účastníkům některá vybraná témata židovského světa – židovské tradice, svátky, zvyky, kulturu, dějiny a náboženství. Programy jsou postavené na samostatné práci účastníků a využívají i jejich dramatických či výtvarných schopností. Jsou vhodné pro žáky II. stupně ZŠ, SŠ, členy jiných zájmových skupin s volnočasovým programem (skauti a jiné oddíly či skupiny). Časová dotace dílen je 90 minut.
Cena: 55.- Kč na osobu

Badatel - tato dílna může sloužit jako alternativa přednášky o židovském náboženství, kultuře a tradici, nebo také jako její doplnění, protože studenti si zde předávají informace sami navzájem, místo lektora, který by je vyučoval. Na začátku se rozdělí do menších skupin, kde jako badatelé zkoumají jedno ze stěžejních témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, životní cyklus a svatba). Všichni studenti dostanou pracovní listy s otázkami k jednotlivým tématům a k tomu bednu, v níž mají k dispozici různé texty, obrázky, fotografie a opravdové předměty, s jejichž pomocí potom každá skupina představí výsledek své badatelské práce na „vědecké konferenci“ ostatním studentům.


Hanin kufřík - program této dílny je založený na podobném principu jako postupovala autorka knížky Hanin kufřík (K. Levinová, Hanin kufřík, Praha: Portál 2003). Studenti na základě vlastního pátrání v dokumentech, které dostanou v archivní krabici (fotky, zápisy z deníků, malované obrázky, dopisy, apod.) se seznámí s osudy konkrétních osob z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Ve skupinkách potom samostatně zpracují, s pomocí vlastní fantazie a na základě zjištěných fakt, životní příběh některé z těchto vybraných postav a představí jej ostatním. Všichni účastníci obdrží pracovní listy s otázkami, na které budou písemně odpovídat, ale zároveň jim pomohou v sestavování příběhů. Dílna je určena zejména pro vyšší ročníky ZŠ.Všechny dílny se odehrávají v nově zrekonstruované Horní synagoze v Mikulově. Po dílně mají studenti a žáci možnost prohlídky synagogy a expozice „Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě“ s odborným výkladem lektora.

Kontakt:
Mgr. Josef Šuba
Regionální muzeum v Mikulově, p.o.
Tel.: 519 309 034, 774 692 292
e-mail: suba@rmm.cz
http://www.rmm.cz


Projekt je spolufinancován Nadačním fondem obětem holocaustu
© Regionální muzeum v Mikulově 2008